Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De onderneming: Topzeef – Geregistreerd handelsmerk en onderdeel van de hoofdvestiging Scheepsreparatie- en Charterbedrijf Hoogeboom, handelend onder KvK nummer 01054503 en vestigingsnummer 000009744436, gevestigd aan de Streek 19 te Kimswerd, Nederland, dat bedrijfsmatig direct goederen verkoopt aan consumenten en handelaren, voor verwerking/gebruik van levende en dode materialen in tuin en huis, verder te noemen als de onderneming.

Goederen: Onder goederen wordt verstaan het aanbod in de webwinkel en tevens andere aan deze branche verwante artikelen en diensten, voorzover zij worden verkocht door de onderneming.

Levende materialen: Biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

Dode materialen: Alle overige producten en materialen.

Consument: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de onderneming opdracht geeft tot het leveren van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden.

Handelaar: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die - handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de onderneming opdracht geeft tot het leveren van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden.

Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument of handelaar en de omschreven onderneming zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk door de onderneming aan consument en handelaar.

2.2. Bij het aanbod wordt de consument of handelaar verwezen naar de algemene voorwaarden zoals deze op internet zijn geplaatst op www.topzeef.nl en -.com. Door een bestelling te plaatsen gaat de consument of handelaar akkoord met deze voorwaarden. Indien er sprake is van beperkingen in of voorwaarden verbonden aan het aanbod, worden deze beperkingen of voorwaarden hierin duidelijk vermeld.

ARTIKEL 3 – Aanbod / Offertes

3.1. De aangeboden goederen en/of diensten van de onderneming worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien de onderneming in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg besteden.

3.2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument of handelaar duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele minimumduur van een duurovereenkomst, de bijkomende kosten en overige condities en voorwaarden.

3.3. Offertes voor het aannemen van werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie waarvan de onderneming zich op de hoogte heeft gesteld. De consument of handelaar heeft de plicht de onderneming deze informatie te verstrekken.

3.4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het vierde lid door de consument of handelaar aan de onderneming verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument of handelaar mogelijk te maken.

3.5. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

3.6. De onderneming behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

3.7. Verkoop en levering geschiedt uitsluitend via de geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door de onderneming aangegeven.

ARTIKEL 4 - Wijzigingen aangenomen werk

4.1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

4.2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

4.3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de onderneming en de consument of handelaar onderling worden verrekend.

ARTIKEL 5 – De prijs en prijswijzigingen

5.1. De prijs die de consument of handelaar moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW doch exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Van alle bijkomende kosten zal de onderneming tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de consument of handelaar opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de consument of handelaar kunnen worden berekend.

5.2. Als binnen het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

5.3. Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5.4. Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door de onderneming op verzoek van de consument of handelaar uitgevoerd meerwerk en de consument of handelaar daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of de consument of handelaar na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

ARTIKEL 6 – Betaling / niet-tijdige betaling

6.1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door onderneming geaccepteerd betaalmiddel.

6.2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument of handelaar betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

6.4. Bij verkoop van goederen via www.topzeef.nl en -.com heeft de onderneming het recht de consument of handelaar tot vooruitbetaling te verplichten, tenzij anders overeengekomen.

6.5. De consument of handelaar is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De onderneming zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument of handelaar alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

6.6. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de onderneming gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

6.7. Bij niet-tijdige betaling heeft de onderneming het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de vordering is voldaan.

6.8. Alle in redelijkheid gemaakte redelijke kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument of handelaar.

ARTIKEL 7 – Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de onderneming, zolang deze niet danwel niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 8 – Levering

8.1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de onderneming de consument of handelaar in het bezit van de gekochte goederen stelt c.q. – bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de goederen over op de consument of handelaar.

8.2. De onderneming mag ervan uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument of handelaar gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de consument of handelaar de onderneming over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd. De onderneming informeert bij de consument of handelaar naar de situatie ter plaatse om zo een inschatting te kunnen maken van de bereikbaarheid, de mogelijkheid op gebruikelijke wijze te kunnen lossen en eventuele bijkomende kosten. De onderneming legt de vastgestelde bijzonderheden schriftelijk in de offerte vast.

8.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de onderneming de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen.

8.4. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of handelaar hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 8 van deze algemene voorwaarden vermeld en behoudens overschrijding als gevolg van overmacht, heeft de consument of handelaar bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan zeven werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).

8.5. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de onderneming zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de onderneming de consument of handelaar op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument of handelaar niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten) en zal de onderneming een eventuele (aan)betaling uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen

8.6. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

8.7. Voorzover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de onderneming en de consument of handelaar een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

ARTIKEL 9 – Garantie

9.1. De onderneming biedt een garantie van 1 jaar op de aangeboden goederen. De consument of handelaar stuurt de te repareren / vervangen goederen op eigen risico en kosten naar het door de onderneming opgegeven adres. Goederen worden dan dienovereenkomstig getest en in geval van een defect wordt het product vervangen door hetzelfde artikel als het op voorraad is en / of besteld wordt. Een retour is alleen geldig wanneer de betreffende producten zijn geretourneerd inclusief het RMA-nummer onder de voorwaarde dat de klant de RMA dienovereenkomstig heeft aangevraagd.

9.2. De opdrachtgever kan geen garantie aanvragen in geval van: a: in geval van nalatigheid van de consument of handelaar; b: in geval van wijzigingen aan de producten. Dit omvat reparaties die niet zijn goedgekeurd door de onderneming; c: onjuist gebruik, verkeerde installatie, verkeerd spanningsniveau, blikseminslag, schade door vocht of enig ander van buitenaf onheil; d: indien de producten niet volgens de handleiding zijn onderhouden; e: in geval van verkeerd gebruik of niet geschikt voor accessoires; f: wanneer producten als defect zijn geretourneerd waarvan de onderneming dergelijke defecten niet kan detecteren.

9.3. De garantietermijn op reparaties is 3 maanden. Als een product wordt gerepareerd of vervangen, verlengt dit niet de garantiedatum vanaf de originele factuur.

9.4. Alle identificatiemerken, handelsmerken, serienummers, typenummers, garantienummers of andere soorten identificatiemerken die daar zijn aangebracht door de onderneming, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. Als dit het geval is, vervalt de garantie.

ARTIKEL 10 – Retourbeleid

10.1. Het aanbod houdt een recht van retournering van goederen gedurende ten minste veertien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, mits onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking en met de originele factuur, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 3 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel.

10.2. Indien de consument of handelaar een bedrag (vooruit) betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na toepassing van het recht van retournering, terugbetaling plaatsvinden, indien de overeenkomst waarop die (vooruit)betaling betrekking heeft niet tot stand komt dan wel ontbonden wordt en restitutie van het (aan)betaalde bedrag is aangeboden.

10.3. Goederen die op verzoek van de consument of handelaar zijn bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument of handelaar zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

10.3. De consument of handelaar kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de onderneming bij het aanbod is aangegeven.

10.4. Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de onderneming dit in het aanbod meedelen.

10.5. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument of handelaar, tenzij anders overeengekomen. De onderneming mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – Klachten

11.1. Klachten worden op vertoon van een bewijs van aankoop in behandeling genomen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming tijdig nadat de consument of handelaar de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument of handelaar zijn rechten terzake verliest.

11.2. Klachten over beschadigde of onvolledige leveringen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld, vergezeld van een duidelijke omschrijving van het probleem. Indien na 8 dagen geen klachten zijn ontvangen, accepteert de onderneming automatisch dat de levering en de geleverde goederen naar behoren zijn ontvangen en dat er verder geen klachten meer mogelijk zijn.

11.3. Klachten geven de consument of handelaar niet het recht om verschuldigde betalingen op te schorten.

11.4. Indien een klacht door de onderneming als eerlijk wordt beschouwd, kan een van de volgende opties aangesteld worden: a: Heroverweging van de factuur; b: Vervanging van producten door producten met gelijkaardige specificaties, of kosteloos herstel na ontvangst van de gebrekkige producten. c: Om de geleverde goederen terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden en het betaalde bedrag terug te krijgen (indien betalingen zijn ontvangen) zonder recht op schadevergoeding.

11.5. In alle gevallen van gebrekkige goederen moet de opdrachtgever de onderneming gelegenheid geven de gebrekkige goederen te herstellen.

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid

12.1. De onderneming is tegenover de consument of handelaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die voor risico van de onderneming komt of aan hem is toe te rekenen, of aan personen in zijn dienst, danwel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden die door de consument of handelaar zijn opgedragen.

12.2. De consument of handelaar is tegenover de onderneming aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

12.3. De aansprakelijkheid van producten is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de desbetreffende factuur.

12.4. Directe of indirecte schade waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien en waarvoor de ondernemer geen aansprakelijkheid heeft aanvaard, wordt door de onderneming niet aanvaard, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt door de onderneming. De opdrachtgever vrijwaart de onderneming in dit geval tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 – Overtredingen

13.1. De onderneming is niet aansprakelijk voor overtredingen begaan tijdens het gebruik of misbruik van producten die zijn verkregen bij of gemaakt door de onderneming. Schade of nadelige gevolgen die zijn ontstaan door onjuist gebruik van de gekochte producten, of door de verwerking van ongeschikte of illegale levende of dode materialen, is voor eigen risico van de consument of handelaar.

13.2. De onderneming houdt zich op de hoogte van de internationale wetten voor onze producten. In het geval dat de onderneming een product verzendt naar een land waar het illegaal is, kan de onderneming geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de overtreding die door de klant wordt gepleegd.

13.3. Bij bestellingen naar het buitenland dient de consument of handelaar zelf te controleren of de goederen legaal zijn in het desbetreffende land. De onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het importeren van illegale goederen volgens de lokale wetgeving. Lees hierover ook de toelichting in Artikel 15.

13.4. De onderneming claimt geen aansprakelijkheid voor overtredingen begaan tijdens het transport van onze producten door onze klanten naar landen waar ze illegaal zijn.

ARTIKEL 14 – Conformiteit

14.1. De onderneming staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De onderneming staat er bovendien voor in dat de goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

14.2. De consument of handelaar staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument of handelaar, staat de consument of handelaar in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de onderneming kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument of handelaar gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de onderneming schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument of handelaar.

14.3. De onderneming staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of handelaar of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de onderneming in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

14.4. Los van hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door de onderneming afgegeven handelsgarantie, behoudt de consument of handelaar volledig zijn wettelijke garantierechten.

ARTIKEL 15 – Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk aan consument of handelaar.

De algemene voorwaarden worden door de onderneming bij iedere overeenkomst duidelijk kenbaar gemaakt aan de consument of handelaar, aan de hand van een verwijzing naar deze voorwaarden en een akkoordverklaring tijdens het betaalproces. Deze algemene voorwaarden zijn tevens openbaar te vinden op onze websites. Door een bestelling te plaatsen op www.topzeef.nl of -.com, gaat de consument of handelaar automatisch akkoord met de gesteld voorwaarden.

In het buitenland kunnen bepaalde producten illegaal zijn. Onze handelswijze is erop ingesteld om de verkoop naar landen waar deze producten niet legaal zijn het liefst in ieder geval te voorkomen. Het is echter onmogelijk om de voortdurend veranderende wetten in alle landen bij te houden. Dit betekent dat de onderneming geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de mogelijke nadelige gevolgen hiervan. Controleer daarom zelf of de producten die u bestelt legaal zijn in uw land. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het bestellen van een product dat niet legaal is in uw land. Raadpleeg bij twijfel uw juridische vertegenwoordiger of uw advocaat.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2023 Topzeef | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel